Skip to main content

Website Terms & Conditions

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN TRIUMPH ONLINE (WEBSITE EN APP)

Deze voorwaarden voor gebruik zijn van toepassing op uw gebruik van onze website, https://www.triumphmotorcycles.co.uk (‘Website‘) en onze mobiele app My Triumph (‘App‘) (tezamen de ‘Sites‘ genoemd). 

DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF ONZE APP TE DOWNLOADEN, BEVESTIGT U AKKOORD TE GAAN MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DE VOORWAARDEN NA TE LEVEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MOET U DE WEBSITE NIET GEBRUIKEN EN DE APP NIET DOWNLOADEN.

De Sites worden beheerd door Triumph Motorcycles Limited (‘Wij‘). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 01735844 en statutaire zetel te Ashby Road, Measham, Swadlincote, Derbyshire, DE12 7JP. We verlenen u een licentie voor gebruik van onze App en/of onze Website volgens deze gebruiksvoorwaarden.

Als u contact met ons wilt opnemen over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u een e-mail sturen aan [email protected] of telefonisch op nummer +44(0) 1455 251700.

Ons privacybeleid, dat beschikbaar is op www.triumphmotorcycles.nl/privacy-policies, is eveneens van toepassing op uw gebruik van onze Sites.

De gebruiksvoorwaarden en het beleid kunnen periodiek worden gewijzigd. Controleer deze voorwaarden regelmatig wanneer u onze Sites wilt gebruiken om zeker te zijn dat u ze begrijpt en naleeft. Ook kunnen we onze Sites periodiek en zonder kennisgeving updaten en wijzigen, met inbegrip van de content op onze Sites en de producten die te koop zijn op onze Sites, waaronder het uit de verkoop nemen van modellen, onderdelen, accessoires, kleding en andere artikelen of het wijzigen van specificaties.

Onze Sites

Onze Sites zijn gratis beschikbaar.

Wij garanderen niet dat onze Sites en alle content op onze Sites, altijd of zonder onderbreking beschikbaar zullen zijn. We kunnen alle of een deel van onze Sites opschorten, intrekken of de toegang beperken om zakelijke of operationele redenen. Van tijd tot tijd is het mogelijk dat onze Sites niet beschikbaar zijn door storingen in de mechanica, telecommunicatie, software, hardware en door fouten of storingen bij derden. We kunnen niet voorspellen of regelen wanneer een dergelijke uitval zich voordoet en hoe lang deze situatie aanhoudt.

U dient er zelf voor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze Sites, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en dat zij deze voorwaarden naleven.

De content op onze Sites is uitsluitend bestemd als algemene informatie. Deze informatie mag niet worden opgevat als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel advies of advies van een specialist in te winnen alvorens u een actie wel of juist niet uitvoert op basis van de content op onze Sites.

We doen onze uiterste best om de informatie op onze Sites actueel te houden, maar geven geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, dat de content op onze Sites correct, compleet en bijgewerkt is. In het bijzonder zijn we niet verantwoordelijk voor drukfouten, verouderde informatie, incorrecte technische of prijsinformatie, typfouten of andere fouten op onze Sites.

Let erop dat deze Website foto's bevat van motorfietsen waarop accessoires zijn aangebracht. Het is mogelijk dat hiervan wel of geen melding wordt gemaakt. We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor misverstanden over de standaard specificaties die hieruit kunnen volgen.

Systeemvereisten voor de App en Updates

Bij uw gebruik van de App kunnen de manieren waarop u de App en de bijbehorende documentatie gebruikt, tevens onderhevig zijn aan de regels en het beleid van de betreffende appstore (hetzij Google of Apple) (‘Appstore-regels‘). Met name valt uw gebruik van de tool voor kaarten in onze App onder de volgende voorwaarden: (1) het Google Privacybeleid op https://www.google.com/policies/privacy/; en (2) Google Maps/Google Earth Aanvullende servicevoorwaarden op https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

Indien er tegenstrijdigheden of inconsistenties zijn tussen deze voorwaarden en de Appstore-regels, worden de Appstore-regels aangehouden.

Raadpleeg de relevante pagina‘s op onze Website, beschikbaar op www.triumphmotorcycles.nl/motoren/my-triumph-connectivity-system, voor meer informatie over de App en zijn functionaliteit, en de geschikte apparaten waarvan de hoofdfunctionaliteit is getest met de module My Triumph Connectivity.

We geven u persoonlijk het recht de App te gebruiken zoals hierboven beschreven. U mag de App niet overdragen aan een ander, hetzij tegen betaling, voor iets anders of gratis. Als u het apparaat waarop de App is geïnstalleerd verkoopt, moet u de App eerst van het apparaat verwijderen.

We kunnen de App periodiek automatisch updaten en de beschikbare service in de App wijzigen om de prestaties of functionaliteit te verbeteren, veranderingen in het besturingssysteem door te voeren of beveiligingsproblemen op te lossen. Of we kunnen u vragen de App te updaten om dezelfde redenen.

Als u ervoor kiest dergelijke updates niet te installeren of als u zich afmeldt voor automatische updates, kunt u de App en de in de App beschikbare services mogelijk niet meer gebruiken.

U mag de App alleen downloaden of streamen naar een telefoon of apparaat dat niet van u is wanneer u hiervoor toestemming heeft van de eigenaar van het apparaat. U bent verantwoordelijk voor naleving van deze voorwaarden, ongeacht of de telefoon of het apparaat uw eigendom is.

Door de App te gebruiken verklaart u zich akkoord dat wij technische informatie verzamelen over de apparaten waarop u de App gebruikt en de bijbehorende software, hardware en randapparaten, om onze producten te verbeteren en Services aan u te leveren. Informatie over persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, vindt u in ons privacybeleid op www.triumphmotorcycles.nl/privacy-policies.

Beperkingen van de licentie

U verklaart zich akkoord met het volgende:

 • U houdt zich aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot uw gebruik van de Sites;
 • U zult de Sites niet verhuren, leasen, sub-licenseren, uitlenen, leveren of anderszins beschikbaar maken in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, aan andere personen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons;
 • U zult de Sites niet kopiëren, behalve als dit deel uitmaakt van het normale gebruik van de App of wanneer dit nodig is voor back-ups of operationele veiligheid of om andere redenen die in deze voorwaarden zijn beschreven;
 • U zult de Sites, geheel of delen hiervan, niet vertalen, samenvoegen, aanpassen, wijzigen of modificeren en niet toestaan dat de Sites of delen hiervan worden gecombineerd met of opgenomen in andere programma‘s, behalve indien dit noodzakelijk is om de Sites te gebruiken op apparaten zoals toegestaan volgens deze voorwaarden;
 • U zult de Sites, geheel of delen hiervan, niet uiteen nemen of decompileren, geen reverse-engineering toepassen, geen afgeleide werken hieruit maken en niet trachten het voorgenoemde te doen, behalve voor zover deze handelingen niet kunnen worden verboden uit hoofde van artikel 50B en 296A van de Copyright, Designs and Patents Act 1988.

U moet uw accountgegevens veilig houden

Als u een gebruikersnaam en wachtwoord, of andere gegevens die deel uitmaken van onze beveiligingsprocedures, kiest of toegewezen krijgt, dient u deze gegevens als vertrouwelijk te behandelen. U moet deze gegevens niet aan derden bekendmaken.

Wij hebben te allen tijde het recht een gebruikersnaam en wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of u deze zelf heeft gekozen of dat deze aan u zijn toegewezen, als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u niet voldoet of heeft voldaan aan een of meer van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of denkt dat iemand anders uw gebruikersnaam of wachtwoord weet, moet u ons daarvan onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen op [email protected].

Uw gebruik van informatie op onze Sites

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van de App en alle tekst, grafische afbeeldingen en andere content op de Sites. Deze materialen vallen onder de wetten en wereldwijde verdragen inzake auteursrecht. Al deze rechten zijn voorbehouden. U heeft geen intellectuele eigendomsrechten op of van de Sites of de inhoud van de content, met uitzondering van het recht de Sites te gebruiken overeenkomstig deze voorwaarden.

U mag de inhoud van onze Sites uitsluitend voor eigen gebruik inzien, kopiëren, afdrukken en gebruiken, op voorwaarde dat: (1) de inhoud uitsluitend informatief en voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt; (2) de gedrukte of digitale kopieën van materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload op generlei wijze worden aangepast en (3) geen afbeeldingen of foto‘s van de Sites worden gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd zonder de bijbehorende tekst.

Onze status en die van onze vermelde bijdragers als de auteurs van content op onze Sites moet altijd worden vermeld.

Als u een deel van onze Sites afdrukt, kopieert of downloadt op een wijze die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht voor het gebruik van onze Sites onmiddellijk ingetrokken en bepalen wij of u alle door u gemaakte kopieën van het materiaal moet terugsturen of vernietigen.

Websites van derden

Links naar andere sites en hulpbronnen van derden die mogelijk in onze Sites zijn opgenomen, worden uitsluitend voor uw informatie verstrekt. Deze links mogen niet worden opgevat als een goedkeuring van ons voor de gekoppelde websites of informatie die u hier krijgt. Wij hebben geen enkel beheer over de content van deze sites of de hulpbronnen.

U kunt een link maken die naar de homepage van onze Website leidt mits u dit op eerlijke en wettige wijze doet, dit onze reputatie niet schaadt en u er geen misbruik van maakt. U mag een link niet opstellen op een wijze die suggereert dat u met ons gelieerd bent of dat wij u goedkeuren of aanprijzen. U mag geen links naar onze Website opnemen in een website waarvan u niet de eigenaar bent. Onze Website mag niet worden opgenomen in een frame op een andere site en uw link mag alleen naar de homepage van onze site leiden. Wij behouden het recht voor om onze toestemming voor links zonder kennisgeving in te trekken. De website waarin de links worden gebruikt, moeten voldoen aan alle normen voor content zoals hieronder uiteengezet.

Door gebruikers gegenereerde content

Onze Sites kunnen informatie en materiaal bevatten die door andere gebruikers van onze Sites zijn geüpload. Deze informatie en materialen zijn niet door ons gecontroleerd en goedgekeurd. De meningen die andere gebruikers op onze Sites geven, zijn geen weerspiegeling van onze meningen en waarden.

Als u een functie gebruikt om content naar onze site te uploaden, of om contact te maken met andere gebruikers van onze site, moet u ervoor zorgen dat uw content:

 • correct is met betrekking tot vermelde feiten en dat oprechte meningen worden gegeven;
 • voldoet aan de toepasselijke wetten van Engeland en Wales en in het land waarin de content is gepost;
 • niet lasterlijk is, mensen niet kan misleiden en niet obsceen, bedreigend, beledigend, aanvallend, haatdragend of aanstootgevend is;
 • geen seksueel expliciet materiaal, geweld, discriminatie of illegale activiteit promoot;
 • geen intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon schaadt;
 • geen wettelijke plichten jegens van een derde, zoals vertrouwensplicht, schaadt;
 • zich niet uitgeeft als een andere persoon en geen valse voorstelling geeft van uw identiteit of uw relatie met een andere persoon;
 • andere partijen niet aanzet tot het uitvoeren van of betrokken raken bij onwettige handelingen zoals (bij wijze van voorbeeld) schending van auteursrecht of misbruik van computers en deze handelingen niet promoot of hiervoor pleit; en
 • geen reclame bevat en geen andere diensten of weblinks naar andere sites promoot.

U garandeert dat dergelijke bijdragen voldoen aan die normen en u bent jegens ons aansprakelijk en vrijwaart ons van schendingen van deze garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor verliezen of schade die voortvloeien uit uw schending van deze garantie. We hebben het recht uw posts op onze site te verwijderen indien deze naar onze mening niet voldoen aan de normen voor content zoals hierboven uiteengezet.

Indien u onze Sites gebruikt om feedback, commentaar of vragen in te dienen, zoals ideeën, opmerkingen en suggesties (‘Content van gebruikers‘), wordt deze content van gebruikers beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet in eigendom: u behoudt de eigendomsrechten in uw content, maar u geeft ons hierbij een licentie dergelijke content van gebruikers zonder beperking te reproduceren, gebruiken, op te slaan, bekend te maken, te distribueren en beschikbaar te maken aan derden.

Tevens hebben we het recht uw identiteit bekend te maken aan een derde indien deze claimt dat de content die door u is gepost of geüpload, zijn intellectuele eigendomsrechten of recht op privacy schendt.

U bent volledig zelf verantwoordelijk uw content te beveiligen en hier back-ups van te maken.

Veilig rijden

De foto's en videobeelden die op onze Sites worden gebruikt, tonen Triumph-motorfietsen die door ervaren professionele rijders in beschermende kleding worden bereden onder professioneel beheerste omstandigheden op een gesloten circuit. We geven geen enkele steun of goedkeuring aan het uitvoeren van stunts, trucs of enige vorm van onverantwoord rijgedrag.

De motorfietsen die in onze video‘s worden getoond, zijn goedgekeurd voor weggebruik en licht off-road gebruik. Licht off-road gebruik omvat gebruik op onverharde wegen, zand- en kiezelpaden, maar omvat geen motorcross circuits, off-road wedstrijden of off road rijden met duopassagier. Licht off-road gebruik omvat eveneens geen sprongen met de motorfiets of rijden over obstakels. Probeer nooit zelf de stunts of trucs uit te voeren die in onze video‘s worden getoond.

Bij Triumph willen wij dat elke rit veilig en plezierig verloopt. Rij altijd veilig, defensief en binnen de grenzen van de wet. Rij altijd uitsluitend binnen de grenzen van uw eigen kunnen, neem rijvaardigheidslessen en draag beschermende kleding. Rij nooit onder de invloed van alcohol of drugs. Draag altijd een valhelm, oogbescherming en geschikte beschermende kleding en sta er altijd op dat een eventuele passagier hetzelfde doet.

Lees de gebruikershandleiding aandachtig door en controleer uw Triumph-motorfiets voor elke rit.

U kunt onze App gebruiken om u tijdens een tocht routebeschrijvingen te geven. Als u die functie van onze App wilt gebruiken, moet u onze App of het My Triumph Connectivity System zodanig gebruiken dat uw aandacht tijdens het rijden hierdoor niet wordt verstoord.

Tijdens het rijden mogen de andere functies van de App niet worden gebruikt en mag de App ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gebruik nooit onze Website tijdens het rijden.

Triumph heeft geen verantwoordelijkheid jegens u of derden wanneer u rijdt op een manier die niet voldoet aan de bepalingen in dit gedeelte (Veilig rijden).

Onze verantwoordelijkheid jegens u voor verlies of schade die u lijdt

Onze aansprakelijkheid jegens u wordt niet uitgesloten of beperkt in gevallen waarbij dit niet wettelijk is toegestaan. Dit omvat aansprakelijkheid voor de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze voorstelling.

Voor aansprakelijkheid voortvloeiend uit de levering van producten aan u zijn andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van kracht. Deze worden uiteengezet in onze Voorwaarden voor levering, die u ontvangt wanneer u producten op onze Sites koopt.

Onze Sites zijn uitsluitend voor particulier en privégebruik. U verklaart onze Sites niet te zullen gebruiken voor handels- of bedrijfsdoeleinden en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld jegens u voor verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Indien defecte digitale content die wij hebben geleverd, een apparaat of digitale content van u beschadigt en deze schade is veroorzaakt door een tekortkoming in onze redelijke zorg en bekwaamheid, repareren wij de schade of betalen we u een vergoeding. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis update uit te voeren, of voor schade die het gevolg is van het niet correct opvolgen van de instructies voor installatie of doordat u niet over de minimale systeemvereisten beschikt zoals door ons geadviseerd.

Indien wij niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn wij verantwoordelijk voor verliezen of schade die u lijdt en die een voorspelbaar resultaat zijn van ons nalaten om aan deze voorwaarden te voldoen of met redelijke zorg en bekwaamheid te handelen. We zijn echter niet verantwoordelijk voor verliezen en schade die niet voorspelbaar zijn. Verliezen en schade zijn voorspelbaar als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of indien zowel u als wij ten tijde van uw acceptatie van deze voorwaarden wisten dat dit zou kunnen gebeuren. 

Territorium

Alle informatie op onze Sites heeft betrekking op de Engelse-markt. De Sites zijn toegankelijk voor internationale gebruikers, maar gebruikers dienen erop te letten dat sommige producten, programma's en diensten mogelijk niet beschikbaar zijn in hun land, vanwege beperkingen die door de markt, techniek of wetgeving worden opgelegd.

De specificaties van motorfietsen en accessoires kunnen van land tot land verschillen. De specificaties die zijn opgenomen in onze UK Sites hebben uitsluitend betrekking op de UK. U dient ervan bewust te zijn dat veel landen beperkingen opwerpen ten aanzien van de import, registratie en/of het gebruik van voertuigen en accessoires die niet van origine zijn gebouwd om te voldoen aan de specificaties van dat land. Vraag uw dealerbedrijf om informatie over de beschikbaarheid van modellen, accessoires en kleding.

Beveiliging

We geven geen garantie dat onze Sites veilig zijn en vrij zijn van bugs of virussen.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw apparaat, informatiesystemen, computerprogramma‘s en platform voor toegang tot onze Sites te configureren. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze sites niet misbruiken door bewust virussen, trojans, worms, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet trachten ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze sites, de server waarin onze sites zijn opgeslagen of andere servers, computers of databases die zijn gekoppeld aan onze sites. U mag onze sites niet aanvallen via een denial-of-service of een gedistribueerde denial-of-service. Schending van deze bepaling is een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. Dergelijke schending wordt door ons aangegeven bij de plaatselijke bevoegde autoriteiten en we zullen onze medewerking verlenen door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending wordt uw recht om onze sites te gebruiken, onmiddellijk ingetrokken.

Let op dat geen enkele overdracht via internet volledig privé of veilig is. Alle berichten en informatie die u via de sites verzendt, kunnen door anderen worden gelezen en onderschept, zelfs als er een kennisgeving wordt gegeven dat een bepaalde verzending versleuteld is.

Onderdelen en accessoires

Wij bevelen aan op Triumph-motorfietsen uitsluitend gebruik te maken van originele Triumph-onderdelen. Deze dienen uitsluitend te worden gemonteerd door een erkend dealerbedrijf van Triumph-motorfietsen. We accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor defecten die zijn veroorzaakt door het monteren van niet-toegelaten onderdelen, accessoires of modificaties, of door het monteren van toegelaten onderdelen en accessoires of modificaties door niet-erkend personeel. Door het monteren van niet-toegelaten onderdelen en accessoires of modificaties, of door het monteren van toegelaten onderdelen en accessoires of modificaties door een dealer die niet een erkend Triumph-dealer is, kunnen het rijgedrag, de stabiliteit en overige aspecten van de werking van de motorfiets worden beïnvloed, hetgeen kan leiden tot een ongeval waardoor ernstige verwondingen of sterfgevallen kunnen optreden. Het is in het bijzonder zeer gevaarlijk onderdelen of accessoires te monteren of te vervangen waarbij de montage vereist dat hetzij het elektrisch systeem of het brandstofsysteem worden gedemonteerd, of waarbij toevoegingen aan deze systemen worden uitgevoerd.

Beëindiging

Als we uw rechten voor het gebruik van onze sites beëindigen:

 • Dient u alle activiteiten te stoppen die zijn goedgekeurd uit hoofde van deze voorwaarden, met inbegrip van uw gebruik van de sites;
 • Moet u de App van al uw apparaten in uw bezit verwijderen en onmiddellijk alle kopieën van de App die u heeft, vernietigen en ons laten weten dat u dit heeft uitgevoerd.
 • We kunnen op afstand toegang krijgen tot uw apparaten en de App verwijderen, en uw toegang tot de services die beschikbaar zijn via de App stoppen.

Toepasselijke wet en jurisprudentie

Deze voorwaarden voor gebruik, hun onderwerp en opstelling (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder de Engelse wet. U komt met ons overeen dat wij ons beiden aan de exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van Engeland en Wales onderwerpen, met uitzondering van inwoners van Noord-Ierland die geschillen tevens in Noord-Ierland kunnen laten beslechten, en inwoners van Schotland die de gerechtshoven in Schotland kunnen gebruiken.

Alternatieve geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting is een procedure waarbij een onafhankelijke instantie de feiten van een geschil behandelt en beslecht, zonder de gerechtshoven hierbij te betrekken. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij een klacht hebben behandeld, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Trading Standards Services, die u kunt vinden via https://www.tradingstandards.uk/consumers/support-advice. Daarnaast kunnen geschillen online worden ingediend bij het European Commission Online Dispute Resolution-platform, dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.